China

In June 2013, Optoscreen,Unimedia and RT-Mart Group reached a strategic cooperation.

Optoscreen will install 300 outdoor LED display in each of RTmart store in the whole China and become the largest outdoor store digital media provider.

Liaoning

Zhejiang

Jiangshu

Guangdong

Chongqing

 

Jiangxi

Anhui

Heilongjiang

Hainan

Hunan

Shandong

Fujian

Hubei

Yunan

Coming soon…

Sichuan, Xiaxi, Guangxi, Jilin, Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Guizhou